Jan 23, 2020   8:17 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identification number: 25508
University e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Composite Materials Based on Elastomeric Matrices and Ferrite Fillers
Written by (author): Ing. Nikola Bertová
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Opponent:Ing. Mariana Ušáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kompozitné materiály na báze elastomérnych matríc a feritových plnív
Summary:Diplomová práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych kompozitných materiálov na báze kaučukových matríc a magneticky tvrdých feritových plnív. Vo forme elastomérnej matrice sa použil butadiénakrylonitrilový a butadiénstyrénový kaučuk a vo funkcii magneticky tvrdého plniva strontnatý a bárnatý ferit. Kaučukové zmesi obsahovali okrem magneticky tvrdých plnív iba zložky sírneho vulkanizačného systému. Hlavným cieľom práce bolo sledovanie vplyvu typu a obsahu feritového plniva na priebeh vulkanizácie, sieťovú hustotu, fyzikálno-mechanické a magnetické vlastnosti pripravených kompozitných materiálov. Druhá časť práce bola zameraná na sledovanie vplyvu vzájomnej kombinácie feritových plnív na priebeh sieťovania a vlastnosti kompozitných materiálov. Dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že oba typy feritových plnív pôsobia v kaučukových zmesiach stužujúcim účinkom. Z pohľadu pevnostných charakteristík sa dosiahli lepšie výsledky aplikáciou bárnatého feritu. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov boli výrazne ovplyvnené magnetickými vlastnosťami samotných feritov. Vyššie hodnoty remanentnej magnetickej indukcie bárnatého feritu sa prejavili aj vo vyšších hodnotách tejto charakteristiky samotných kompozitných materiálov. Naopak, vyššie hodnoty koercivity strontnatého feritu sa odzrkadlili aj vo vyšších hodnotách koercivity elastomérnych magnetických kompozitov.
Key words:elastomérne magnetické kompozity, magnetické plnivá, strontnatý ferit, bárnatý ferit, sírna vulkanizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited