Jun 16, 2019   6:32 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identification number: 25508
University e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Composite materials with magnetic fillers
Written by (author): doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Department: Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Opponent 1:Ing. Henrich Krump, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
Summary:V predloženej dizertačnej práci sa rieši problematika prípravy a štúdium vlastností elastomérnych magnetických kompozitov, v ktorých sú elastomérnymi matricami zosieťované zmesi (vulkanizáty) na báze prírodného (SMR 20) a syntetického butadiénového kaučuku (Buna CB 24). Vo funkcii magnetického plniva sa používa strontnatý ferit FD 8/24 (SrFe12O19) v troch modifikáciách, ktoré sa od seba odlišovali granulometriou, fyzikálnymi a magnetickými parametrami. Kaučukové zmesi majú modelový charakter a okrem magnetického plniva, resp. jeho kombinácie so sadzami (v prípade prírodného kaučuku) obsahujú len prísady potrebné na ich vulkanizáciu -- síru, N-cyklohexyl-2-benztiazolsulfénamid, ZnO a stearín. Štúdium je zamerané predovšetkým na prípravu elastomérnych kompozitov a hodnotenie vplyvu magnetického plniva na fyzikálno-mechanické, termofyzikálne, magnetické a dynamické vlastnosti pripravených materiálov, tiež na ich prípadné zmeny v dôsledku urýchleného termooxidačného a ozónového starnutia. Pozornosť sa tiež venovala štúdiu sieťovej hustoty, analýze priečnych väzieb v zosieťovaných vulkanizátoch, hodnoteniu aktivity aplikovaných plnív a stupňu ich dispergácie v elastomérnych matriciach. Výsledky, ktoré sa pri tomto štúdiu získali jednoznačne poukazujú na možnosť prípravy elastomérnych magnetických kompozitov postupmi bežne používanými v gumárskych technológiách. Pripravené materiály majú vhodné elastické aj magnetické vlastnosti.
Key words:strontnatý ferit, vulkanizácia, elastomérny magnetický kompozit, fyzikálno-mechanické vlastnosti, sieťová hustota

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited