Jun 16, 2019   4:58 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Identification number: 25508
University e-mail: jan.kruzelak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Elastomer composite materials with magnetic active fillers
Written by (author): doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Department: Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Opponent 1:doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
Opponent 3:doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elastomérne kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
Summary:Habilitačná práca sa zaoberá problematikou kompozitných materiálov na báze kaučukových matríc a magnetických plnív. Úvodná časť práce je venovaná teoretickému rozboru problému. V ďalšej časti sú zhrnuté dosiahnuté výsledky v oblasti aplikácie magneticky tvrdých plnív, predovšetkým strontnatého feritu a magneticky mäkkých plnív do rôznych typov kaučukových matríc s cieľom hodnotenia vplyvu typu a obsahu plniva na priebeh vulkanizácie a vlastností finálnych kompozitných materiálov. Dosiahnuté výsledky naznačujú, že aplikáciou magnetických plnív do rôznych kaučukových matríc je možné pripraviť kompozitné materiály s vhodnými magnetickými, či tieniacimi charakteristikami. Aplikácia rôznych vulkanizačných systémov vedie k príprave materiálov s rôznymi vlastnosťami, pričom experimentálne výstupy naznačujú, že zmenou v zložení vulkanizačných systémov a ich vzájomnou kombináciou je možné cielene regulovať predovšetkým výsledné fyzikálno-mechanické vlastnosti kompozitných materiálov a ich odolnosť proti degradačným vplyvom.
Key words:elastomérny kompozit, magnetické plnivo, sírna vulkanizácia, peroxidová vulkanizácia, sieťová hustota

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited