Nov 23, 2019   2:57 a.m. Klement
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of High-energy Electrons on Properties of Semiconductor Detector
Written by (author): Ing. František Hayden
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:Ing. František Dubecký, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vysokoenergetických elektrónov na vlastnosti polovodičového detektora
Summary:Pre rastúce požiadavky na vlastnosti polovodičových detektorov bol gálium arzenid (GaAs) skúmaný pre radiačnú odolnosť voči neutrónom aj voči gama žiareniu. V mojej práci som preskúmal jeho radiačnú odolnosť voči elektrónom. Merané vzorky zo semi-izolačného GaAs boli ožarované elektrónmi s energiou 5 MeV v šiestich krokoch. Pred ožiarením a po každom kroku ožarovania som vyhodnotil spektrometrické vlastnosti detektora na základe meraní gama spektier Am-241 s energiou fotónov 59,5 keV. S rastúcou dávkou prišlo k miernemu zhoršeniu rozlišovacej schopnosti (FWHM) a k lineárnemu zhoršeniu účinnosti zberu nosičov náboja (CCE). Detekčná účinnosť (DU) však bola pri celkovej absorbovanej dávke vyššia ako pred ožiarením. Napriek čiastočnému zhoršeniu spektrometrických vlastností detektora po obdržaní dávky 120 kGy, sú skúmané GaAs detektory stále schopné detekcie ionizujúceho žiarenia s postačujúcou presnosťou. Pri danej dávke sa teda preukázala radiačná odolnosť GaAs voči elektrónom.
Key words:polovodičový detektor GaAs, elektrónová radiačná odolnosť, FWHM, CCE, detekčná účinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited