Nov 14, 2019   4:53 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Survey of activity sub-surface sub-ground layers by using of scintillation detector
Written by (author): Ing. Matúš Sládek
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Ševečka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum aktivity podpovrchových podzemných vrstiev s využitím scintilačného detektora
Summary:Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je skúmanie možností optimalizácie prieskumu kontaminovanej pôdy pomocou scintilačných detektorov, ktoré tvoria dôležitý prvok v procese charakteristiky ionizujúceho žiarenia. Prieskum kontaminovanej pôdy sa robí odobratím vzoriek kontaminovanej zeminy a presunutím do laboratória. Ak však chceme túto zeminu zmerať in-situ, teda na mieste, musíme navrhnúť spoľahlivý scintilačný detektor. V teoretickej časti sa zaoberám fyzikálnymi princípmi detekcie gama žiarenia pomocou scintilačných detektorov a popisujem anorganické scintilačné detektory, či už kryštál alebo vyhodnocovací obvod. V ďalšej kapitole teoretickej časti sa zaoberám problematikou nízko aktívnych odpadov v lokalite A1, jej meraniu pre správu o nakladaní s nízko aktívnymi odpadmi pre BIDSF. V praktickej časti práce sa zaoberám vytvorením správneho dizajnu tienenia pre scintilačný detektor pomocou programov VISIPLAN a ISOCS. Pomocou simulačného softvéru som navrhol najoptimálnejšie riešenie a po praktickom vyskúšaní detektora s optimálnym dizanom tienenia v lokalite Jaslovské Bohunice A1 som vyhodnotil výsledky a porovnal so vzorkami nameranými polovodičovým detektorom. Taktiež som analyzoval možné neistoty vznikajúce pri meraniach a porovnal som ich s neistotami vznikajúcimi pri meraní s polovodičovým detektorom. V práci som predostrel možnosti využitia tieneného detektora.
Key words:scintilačný detektor, VISIPLAN, kontaminovaná pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited