Nov 20, 2019   9:37 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Identification number: 2564
University e-mail: andrea.sagatova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of neutron detectors and their properties
Written by (author): Ing. Matúš Sojka
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie vlastností detektorov neutrónov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou detektorov neutrónov. Sú v nej objasnené fyzikálne princípy detekcie neutrónov, ako aj princípy činností rôznych typov detektorov neutrónov a ich vlastnosti. V ďalšej časti je spomenutý súčasný stav problematiky vo vývoji nových účinných detektorov neutrónov pracujúcich na podobnom princípe ako detektory neutrónov experimentálne skúmané v tejto práci: scintilačné, proporcionálne a polovodičové detektory. V poslednej kapitole práce sa nachádza experimentálna časť, v ktorej boli skúmané detekčné vlastnosti dvoch 6LiI(Eu) scintilačných detektorov neutrónov, 3He proporcionálneho detektora a GaAs polovodičového detektora neutrónov s konverznou vrstvou 6LiF. Ako zdroj neutrónového žiarenia bol použitý PuBe a AmBe zdroj.
Key words:Neutrón, Detektor neutrónov, Konverzná vrstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited