Nov 15, 2019   8:06 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for rationalization of recruitment and selection in business Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
Written by (author): Ing. Silvia Ondreičková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:Mgr. Ivana Novotná, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
Summary:ONDREIČKOVA, Silvia: Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s. Dubnica nad Váhom [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe Personálna práca v priemyselnom podniku. -- Školiteľ: PhDr. Emília Mironovová. -- Trnava: MTF STU, 2013. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať výber a získavanie zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s. Dubnica nad Váhom a navrhnúť riešenia pri výbere a získavaní zamestnancov na pozíciu mechanik -- nastavovač. Moja práca obsahuje 4 kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na proces výberu a získavania zamestnancov z teoretického hľadiska využitím odborných teoretických poznatkov. Druhá kapitola sa nazýva Analýza súčasného stavu výberu a získavania zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s. Dubnica nad Váhom. Cieľom tejto kapitoly bolo analyzovať súčasný stav výberu a získavania zamestnancov v danom podniku. Informácie potrebné na vypracovanie tejto kapitoly som získala analýzou interných dokumentov podniku, ktorými boli predovšetkým smernica podniku MATADOR Industries, a. s. a výročná správa. Ďalšou metódou bol osobný rozhovor (interview) s personalistkou a špecialistkou oddelenia Rozvoja a riadenia ľudských zdrojov podniku. V tretej kapitole mojej bakalárskej práce som sformulovala Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v danom podniku, ktorý sa skladá z určenia problému a dvoch návrhov vyriešenia tohto problému. Posledná, štvrtá kapitola je Zhodnotenie prínosu navrhovaných opatrení. Význam mojej práce spočíva v predložení adekvátnych riešení a zároveň výsledkov pri riešení daného problému v podniku MATADOR Industries, a. s.
Key words:výber zamestnancov, získavanie zamestnancov, personálne plánovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited