Nov 20, 2019   12:31 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The code of ethics as a distinguished element of corporate culture in JAVYS, a. s.
Written by (author): Ing. Eva Lačná
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PaedDr. Zuzana Hrdličková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je analýza postojov zamestnancov spoločnosti JAVYS, a. s. k etickému kódexu. Etický kódex je morálnou a etickou normou, ktorá určuje konanie i správanie sa zamestnancov, ale významne vplýva i na ich identifikáciu s podnikom. Cieľ mojej práce spočíva v zisťovaní miery poznania, rešpektovania a oboznámenia sa zamestnancov s etickým kódexom. Prvá kapitola je teoretickým vysvetlením podstaty podnikovej kultúry, ktorá je hlavným faktorom vnútornej sily a akcieschopnosti každého podniku. Druhá kapitola vysvetľuje dôležitosť etického kódexu ako významnej zložky podnikovej kultúry a zároveň je analýzou samotného Etického kódexu spoločnosti JAVYS, a. s. Tretia - praktická časť je venovaná grafickému znázorneniu výsledkov a zistených skutočností na základe dotazníkového prieskumu. Štvrtá kapitola zahŕňa návrhy na modifikáciu Etického kódexu spoločnosti JAVYS, a. s. podľa výsledkov prieskumu.
Key words:etické normy, etika, kultúra, podniková kultúra, etický kódex

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited