Dec 16, 2019   12:10 p.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motivation of employees in the organization of Technical services Brezno
Written by (author): Ing. Lucia Štulajterová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:PaedDr. Zuzana Hrdličková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať motivačný systém zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno a navrhnúť zlepšenie motivačných prostriedkov v tejto organizácii. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V podnikoch sa čoraz viac udomácňuje poznatok, že výkonnosť a ich prosperita závisia od zaužívaných hodnôt, noriem, pravidiel, vzorcov, čiže od podnikovej kultúry. Podniková kultúra je zložitým javom, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť podniku. V podnikovej kultúre veľkú úlohu zohráva manažment, ktorý svojimi návrhmi prispieva k úspešnému napredovaniu podniku. Prvá a druhá kapitola je zameraná na vymedzenie základných pojmov, ako je podstata a význam podnikovej kultúry, jej znakom, prvkom, a predovšetkým motivácii zamestnancov. V tretej kapitole opisujem vybranú organizáciu, jej činnosť. Štvrtá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu motivácie zamestnancov. V organizácii na základe zistených údajov sú v piatej kapitole vypracované návrhy na zlepšenie motivačných prostriedkov v organizácii Technické služby Brezno a následná diskusia o daných návrhoch. Záver mojej bakalárskej práce sumarizuje dôležitosť motivácie zamestnancov, od ktorých sa odvíja úspech organizácie.
Key words:podniková kultúra, motivácia zamestnancov, motivačné prostriedky a faktory, motivácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited