22. 10. 2020  20:30 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

     
Výučba
     
Projekty          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
Autor: Ing. Lucia Štulajterová
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:PaedDr. Zuzana Hrdličková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať motivačný systém zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno a navrhnúť zlepšenie motivačných prostriedkov v tejto organizácii. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V podnikoch sa čoraz viac udomácňuje poznatok, že výkonnosť a ich prosperita závisia od zaužívaných hodnôt, noriem, pravidiel, vzorcov, čiže od podnikovej kultúry. Podniková kultúra je zložitým javom, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť podniku. V podnikovej kultúre veľkú úlohu zohráva manažment, ktorý svojimi návrhmi prispieva k úspešnému napredovaniu podniku. Prvá a druhá kapitola je zameraná na vymedzenie základných pojmov, ako je podstata a význam podnikovej kultúry, jej znakom, prvkom, a predovšetkým motivácii zamestnancov. V tretej kapitole opisujem vybranú organizáciu, jej činnosť. Štvrtá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu motivácie zamestnancov. V organizácii na základe zistených údajov sú v piatej kapitole vypracované návrhy na zlepšenie motivačných prostriedkov v organizácii Technické služby Brezno a následná diskusia o daných návrhoch. Záver mojej bakalárskej práce sumarizuje dôležitosť motivácie zamestnancov, od ktorých sa odvíja úspech organizácie.
Kľúčové slová:
podniková kultúra, motivácia zamestnancov, motivačné prostriedky a faktory, motivácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene