Nov 21, 2019   6:00 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Job interview and proposal to recording sheet from the interview in the company PSA Slovakia
Written by (author): Ing. Monika Kolenová
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Emília Mironovová
Opponent:Mgr. Lívia Šramelová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
Summary:Cielom bakalárskej práce bolo na základe dostupnej literatúry a poznatkov objasnit podstatu prijímacieho pohovoru a na základe analýzy navrhnút efektívnejšiu štruktúru záznamového hárku z prijímacieho pohovoru pre podnik PSA Slovakia, s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky a pojmy týkajúce sa danej problematiky. Druhá kapitola je analytická a zamerala som sa v nej na súčasný stav v podniku PSA Slovakia, s.r.o. Trnava. Predovšetkým na charakteristiku podniku, štruktúru zamestnancov a pracovných miest, štruktúru záznamového hárku. Použila som prieskumnú metódu, metódu priameho pozorovania a metódu rozhovoru. Tretia časť obsahuje jednotlivé návrhy zlepšení štruktúry záznamového hárku. Štvrtá kapitola je zameraná na vyhodnotenie navrhovaných inovácií pre podnik PSA Slovakia, s.r.o. Verím, že nová štruktúra záznamového hárku bude v praxi pri výbere pracovníkov využitelná.
Key words:výber zamestnancov, prijímací pohovor, záznamový hárok z prijímacieho pohovoru

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited