Jun 20, 2019   1:46 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Identification number: 2678
University e-mail: lea.rollova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
Institute chief official - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Universal Design in the tourism sector
Written by (author): doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Department: Faculty of Architecture
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu
Summary:Univerzálne navrhovanie je filozofia a metóda tvorby prostredia, ktorá má za cieľ vytvoriť fungujúcu spoločnosť otvorenú pre všetkých ľudí. Na dosiahnutie tohto cieľa, musia byť sprístupnené prostredia, služby, produkty a informácie všetkým užívateľom tak, aby bola v čo najväčšej možnej miere zohľadnená ľudská diverzita. Univerzálny dizajn v oblasti cestovného ruchu umožní, aby turistické zariadenia a služby slúžili čo najväčšiemu počtu zákazníkov, pri rešpektovaní skutočnosti, že každý zákazník je jedinečný. Z tohto dôvodu nestačí zabezpečiť len bezbariérovo prístupné ubytovacie zariadenia, ale turistická destinácia musí byť schopná ponúknuť pre všetkých bezbariérovo prístupné poznávacie prehliadky, verejnú dopravu, kultúrne a športové podujatia, nakupovanie, stravovanie, bankové služby, zdravotnú starostlivosť atď. V habilitačnej práci sú analyzované požiadavky vzťahujúce sa na rôzne typy zdravotného postihnutia, ktoré sú určujúce pre formulovanie základných princípov univerzálneho navrhovania v tejto oblasti.
Key words:prístupné prostredie, univerzálne navrhovanie, bezbariérovosť, turizmus pre všetkých

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited