Oct 19, 2019   11:21 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identification number: 26866
University e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
University e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Chemický laborant - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Cytotoxic effect of selected quinolizidine derivatives on P-gp positive and P-gp negative cells
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Latrophilin-1 - a new leukemic cell biomarker and its impact on medical biotechnology
Sojková, Miroslava -- Elefantová, Katarína
Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Measurement of mitochondrial membrane potencial with JC-1 in L1210 cells with P-glycoprotein expression
Elefantová, Katarína -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Meranie mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1 v bunkách L1210 exprimujúcich P-glykoproteín. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, p. 20--22. ISBN 978-80-972752-6-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Newly synthesized quinolizidine derivatives and their effect on viability of L1210 cells
Balková, Andrea -- Elefantová, Katarína
Novosyntetizované chinolizidínové deriváty a ich účinok na viabilitu buniek L1210. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
5.Potential effect of newly synthesized dihydropyridine derivatives on L1210 leukemic cell line
Pôbiš, Peter -- Elefantová, Katarína
Potenciálny účinok novosyntetizovaných derivátov dihydropyridínov na myšiu leukemickú líniu L1210. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
6.Properties and effects of MoS2 nanoparticules on leukemic cells
Štefík, Pavol -- Strelka, Róbert -- Elefantová, Katarína -- Kálosi, Anna -- Annušová, Adriana -- Siffalovic, Peter -- Lakatoš, Boris
Vlastnosti a účinky MoS2 nanočastíc na leukemické bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 43. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. p. 11.
articles in magazines2019Details
8.Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Sledovanie derivátov fenantrochinolizidínových alkaloidov na indukciu bunkovej smrti leukemických buniek L1210 s negatívnou a pozitívnou expresiou P-glykoproteínu. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, p. 95--96. ISBN 978-80-89965-27-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Zvyšuje skutočne inhibícia efluxných púmp citlivosť kvasiniek na antifungálne zlúčeniny?
Pagáč, Tomáš -- Ježíková, Zuzana -- Dekkerová, Jaroslava -- Gášková, Dana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra
Does inhibition of yeast efflux pumps really increase sensitivity to antifungal agents?. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 67. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.