Aug 24, 2019   9:53 p.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identification number: 26866
University e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
University e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Chemický laborant - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ca (^{2+}) into Mice Thymocytes
Written by (author): Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Opponent:Ing. Zdena Sulová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vtok Ca\(^{2+}\) do myšacích tymocytov
Summary:Cieľom mojej diplomovej práca bolo charakterizovať základné parametre pokojového vtoku Ca2+ do myšacích tymocytov. Dospela som k týmto záverom. Prídavok fetálneho hovädzieho séra k RPMI 1640 médiu v rozsahu 1 až 5% (v./v.) má so zvyšujúcou sa koncentráciou inhibičný účinok na transport. Rýchlosť transportu Ca2+ do myšacích tymocytov má pri teplote 37 °C hodnotu 0,332 nmol.mg-1proteínov/min. K saturácii pokojového vtoku Ca2+ dochádza približne od 4 mmol/l koncentrácie extracelulárneho Ca v prípade inkubovania tymocytov v čistom RPMI 1640 médiu. V prípade tymocytov inkubovaných v RPMI 1640 médiu s prídavkom fetálneho hovädzieho séra bol vtok saturovateľný od 6 mmol/l koncentrácie extracelulárneho vápnika. Teplotná závislosť pokojového vtoku Ca 2+ bola meraná v rozsahu 22°C -- 42°C s maximom pri teplote 32 °C. Teplotný kvocient Q10 má hodnotu približne 1,2. Bazálny vtok vápnika bol taktiež závislý na pH extracelulárneho prostredia s maximom pri pH = 7,2. Kinetika bazálneho vtoku Ca2+ do myšacích tymocytov bola vyššia (1,110 nmol.mg-1proteínov/min) počas prvých 10 minút v porovnaní s vtokom ľudských lymfocytov (0,621 nmol.mg-1proteínov/min). Ovšem porovnanie rýchlostí pokojového vtoku Ca2+ v čase 0 až 30 minút poukazuje na veľmi podobné hodnoty (tymocyty: 0, 457 nmol.mg-1proteínov/min; lymfocyty: 0,443 nmol.mg-1proteínov/min).
Key words:vtok, vápnik, tymocyty

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Výsledky uvedené v záverečnej práci boli získané pri riešení grantovej úlohy a je nežiadúce, aby boli zverejnené pred publikovaním v odbornej tlači..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited