15. 9. 2019  16:19 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identifikačné číslo: 26866
Univerzitný e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovníčka KS II.b. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Chemický laborant - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
Autor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Oponent 1:RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Oponent 2:Ing. Štefan Zórad, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
Abstrakt:Glukozylceramid (GlcCer) je základný glykozylovaný sfingolipid, ktorý sa nachádza v rôznych organizmoch od cicavcov až po huby. Pozostáva z hydrofilnej glukózy viazanej beta-glykozidovou väzbou a hydrofóbneho ceramidu. U cicavcov GlcCer obsahuje prevažne sfingozín (d18:1). GlcCer je prekurzorom stoviek odlišných glykosfingolipidov a na jeho syntézu je v bunkách potrebná prítomnosť UDP-glukózy a aktivita glukozylceramid syntázy (GCS, EC 2.4.1.80). Sfingolipidy na báze GlcCer sú dôležité mediátory mnohých bunkových procesov a narušenie rovnováhy ich množstva v bunkách je v súčasnosti spájané s viacerými patologickými stavmi ako je napr. diabetes, neurologické ochorenia, či rakovina. Vyhľadávanie, resp. syntéza nových inhibítorov GCS je preto zaujímavou témou pre farmakologický výskum. Expresia P-glykoproteínu (Pgp) v neoplastických bunkách vyvoláva zníženú citlivosť buniek voči viacerým cytotoxickým látkam. Tento člen rodiny ABC transportérov pôsobiaci ako efluxná pumpa je najčastejšiou príčinou tzv." multidrug" rezistencie neoplastických buniek. Existuje viacero dôkazov naznačujúcich, že expresia Pgp je často sprevádzaná zvýšenou aktivitou GCS. Tento stav vedie k zvýšenej rezistencii voči cytostatikám. V prípade myšacích leukemických buniek L1210 rezistentných voči vinkristínu, u ktorých je exprimovaný Pgp sme zaznamenali pokles v hladine UDP-glukózy v porovnaní s jej úrovňou v bunkách senzitívnych. Znížená dostupnosť UDP-glukózy sa prejavila zvýšenou citlivosťou rezistentných buniek na exogénne ceramidy. Súčasne sme sledovali schopnosť známeho inhibítora GCS a viacerých novosyntetizovaných potenciálnych inhibítorov tohto enzýmu vyvolať v myších tymocytoch a myšej leukemickej bunkovej línie L1210 programovanú bunkovú smrť a tiež sme sledovali ich efekt na transport Ca2+ a aktivitu GCS in vitro. Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili účinok analógov PPMP boli koncentrácia, chemická štruktúra a čas inkubácie. Deriváty boli schopné vplývať na zmeny v transporte už po 15 min predinkubácii, avšak účinok na viabilitu sa prejavil až po 12 hodinovom pôsobení. Vplyv na aktivtu GCS mali 4 z 11 študovaných látok, ale bez korelácie s ich efektom na transport Ca2+ a viabilitu.
Kľúčové slová:myšacie tymocyty, L1210 bunky, P-glykoproteín, bunková smrť, glukozylceramid syntáza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene