18. 10. 2019  6:08 Lukáš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Identifikační číslo: 26866
Univerzitní e-mail: katarina.turakova [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: katarina.elefantova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS II.b. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Chemický laborant - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
Autor: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Oponent 1:RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Oponent 2:Ing. Štefan Zórad, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
Abstrakt:Glukozylceramid (GlcCer) je základný glykozylovaný sfingolipid, ktorý sa nachádza v rôznych organizmoch od cicavcov až po huby. Pozostáva z hydrofilnej glukózy viazanej beta-glykozidovou väzbou a hydrofóbneho ceramidu. U cicavcov GlcCer obsahuje prevažne sfingozín (d18:1). GlcCer je prekurzorom stoviek odlišných glykosfingolipidov a na jeho syntézu je v bunkách potrebná prítomnosť UDP-glukózy a aktivita glukozylceramid syntázy (GCS, EC 2.4.1.80). Sfingolipidy na báze GlcCer sú dôležité mediátory mnohých bunkových procesov a narušenie rovnováhy ich množstva v bunkách je v súčasnosti spájané s viacerými patologickými stavmi ako je napr. diabetes, neurologické ochorenia, či rakovina. Vyhľadávanie, resp. syntéza nových inhibítorov GCS je preto zaujímavou témou pre farmakologický výskum. Expresia P-glykoproteínu (Pgp) v neoplastických bunkách vyvoláva zníženú citlivosť buniek voči viacerým cytotoxickým látkam. Tento člen rodiny ABC transportérov pôsobiaci ako efluxná pumpa je najčastejšiou príčinou tzv." multidrug" rezistencie neoplastických buniek. Existuje viacero dôkazov naznačujúcich, že expresia Pgp je často sprevádzaná zvýšenou aktivitou GCS. Tento stav vedie k zvýšenej rezistencii voči cytostatikám. V prípade myšacích leukemických buniek L1210 rezistentných voči vinkristínu, u ktorých je exprimovaný Pgp sme zaznamenali pokles v hladine UDP-glukózy v porovnaní s jej úrovňou v bunkách senzitívnych. Znížená dostupnosť UDP-glukózy sa prejavila zvýšenou citlivosťou rezistentných buniek na exogénne ceramidy. Súčasne sme sledovali schopnosť známeho inhibítora GCS a viacerých novosyntetizovaných potenciálnych inhibítorov tohto enzýmu vyvolať v myších tymocytoch a myšej leukemickej bunkovej línie L1210 programovanú bunkovú smrť a tiež sme sledovali ich efekt na transport Ca2+ a aktivitu GCS in vitro. Kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili účinok analógov PPMP boli koncentrácia, chemická štruktúra a čas inkubácie. Deriváty boli schopné vplývať na zmeny v transporte už po 15 min predinkubácii, avšak účinok na viabilitu sa prejavil až po 12 hodinovom pôsobení. Vplyv na aktivtu GCS mali 4 z 11 študovaných látok, ale bez korelácie s ich efektom na transport Ca2+ a viabilitu.
Klíčová slova:myšacie tymocyty, L1210 bunky, P-glykoproteín, bunková smrť, glukozylceramid syntáza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně