Aug 19, 2019   8:45 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:New Approach to Reliability Assessment of Control Systems Software
Written by (author): Ing. Martin Jedlička, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov
Summary:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou stanovenia spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť nový prístup pre stanovenie spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov v skorých fázach vývojového procesu softvéru. Základným prostriedkom pre stanovenie spoľahlivosti je model softvéru riadiaceho systému podľa medzinárodnej normy IEC 61499, ktorá slúži na tvorbu distribuovaných riadiacich systémov v automatizácii. V úvode dizertačnej práce je teoreticky opísaná problematika spoľahlivosti softvéru a modelov spoľahlivosti softvéru. V ďalšej časti je charakterizovaná medzinárodná norma IEC 61499 a typy modelov pre modelovania distribuovaných riadiacich systémov. Ďalej sa práca venuje analýze komponentovo založeného softvéru a stanoveniu jeho spoľahlivosti. V tejto časti je taktiež vykonaná analýza a porovnanie komponentovo založeného softvéru a funkčných blokov z hľadiska ich štruktúry a modelovacích techník. Na základe vykonaného skúmania sú stanovené hlavný a čiastkové ciele dizertačnej práce. Hlavná časť práce sa potom zaoberá návrhom nového prístupu pre stanovenie spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov, definovaním jeho jednotlivých krokov, parametrov a nástrojov pre výpočet. V záverečnej časti je potom navrhovaný prístup aplikovaný na modelový príklad, ktorým slúži na overenie navrhované prístupu.
Key words:spoľahlivosť, softvér riadiacich systémov, IEC 61499

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited