Aug 24, 2019   6:39 a.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Using a neural networks to securing communications management systems
Written by (author): Ing. Igor Halenár, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečenie komunikácie riadiacich systémov s využitím neurónových sietí
Summary:Jedným zo znakov modernej automatizácie je otváranie lokálnych komunikačných prostriedkov technologických zariadení smerom k verejne dostupným sieťam, dohľad nad zariadeniami a vzdialená správa technologických zariadení. Následkom je prenikanie nežiadúcich prvkov z internetu do riadiacich sietí. Preto je v komunikačných a riadiacich sieťach potrebné zakomponovať aktívne prostriedky na zabezpečenie prístupu k jednotlivým komponentom technologického procesu. Predmetom tejto dizertačnej práce je riešenie zabezpečenia dátovej komunikácie riadiacich systémov s využitím technológií neurónových sietí, v spojení s klasickými metódami využívanými v expertných systémoch. V práci navrhnuté riešenie realizácie kontrolného systému dátovej komunikácie definuje spôsob identifikácie dátových elementov v prenosovej sieti, rieši transformáciu ich parametrov pre vstup do neurónovej siete a definuje typ a architektúru vhodnej neurónovej siete. Toto je aj podložené experimentami s rôznymi typmi architektúr a aktivačných funkcií neurónových sietí a následne testami v reálnom prostredí. Výsledkom je funkčný návrh systému, s možnou praktickou aplikáciou. Medzi najdôležitejšie výstupy práce patrí stanovenie parametrov pre jednoznačnú identifikáciu dátových paketov, návrh a realizácie transformácie týchto dát pre vstup do neurónovej siete. Samotný konečný, experimentálne overený návrh a následná realizácia neurónovej siete predstavujú vhodný spôsob využitia tohto typu siete pri riešení uvedenej problematiky. Medzi hlavné prínosy a riešené problémy v dizertačnej práce patrí návrh schémy integrácie dedikovaného systému do reálnej výrobnej štruktúry a vykonanie konverzie dátových elementov reprezentujúcich parametre dátových paketov takým spôsobom, aby mohli byť použité ako vstup do navrhovanej neurónovej siete. Navyše bol vytvorený softvér, ktorý môže automaticky vykonávať konverzie pre ľubovoľnú veľkosť súboru so zaznamenanou prebiehajúcou komunikáciou v dátovej sieti. Súčasťou práce je definovanie parametrov dátového prenosu, ktoré sú schopné jednoznačne špecifikovať parametre dátových paketov a následne samotný návrh neurónovej siete schopnej detegovať a triediť prevádzku v komunikačnej sieti podľa nami zvolených parametrov.
Key words:bezpečnosť, komunikácia, systém


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited