18. 1. 2020  3:57 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identifikační číslo: 268
Univerzitní e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zabezpečenie komunikácie riadiacich systémov s využitím neurónových sietí
Autor: Ing. Igor Halenár, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zabezpečenie komunikácie riadiacich systémov s využitím neurónových sietí
Abstrakt:Jedným zo znakov modernej automatizácie je otváranie lokálnych komunikačných prostriedkov technologických zariadení smerom k verejne dostupným sieťam, dohľad nad zariadeniami a vzdialená správa technologických zariadení. Následkom je prenikanie nežiadúcich prvkov z internetu do riadiacich sietí. Preto je v komunikačných a riadiacich sieťach potrebné zakomponovať aktívne prostriedky na zabezpečenie prístupu k jednotlivým komponentom technologického procesu. Predmetom tejto dizertačnej práce je riešenie zabezpečenia dátovej komunikácie riadiacich systémov s využitím technológií neurónových sietí, v spojení s klasickými metódami využívanými v expertných systémoch. V práci navrhnuté riešenie realizácie kontrolného systému dátovej komunikácie definuje spôsob identifikácie dátových elementov v prenosovej sieti, rieši transformáciu ich parametrov pre vstup do neurónovej siete a definuje typ a architektúru vhodnej neurónovej siete. Toto je aj podložené experimentami s rôznymi typmi architektúr a aktivačných funkcií neurónových sietí a následne testami v reálnom prostredí. Výsledkom je funkčný návrh systému, s možnou praktickou aplikáciou. Medzi najdôležitejšie výstupy práce patrí stanovenie parametrov pre jednoznačnú identifikáciu dátových paketov, návrh a realizácie transformácie týchto dát pre vstup do neurónovej siete. Samotný konečný, experimentálne overený návrh a následná realizácia neurónovej siete predstavujú vhodný spôsob využitia tohto typu siete pri riešení uvedenej problematiky. Medzi hlavné prínosy a riešené problémy v dizertačnej práce patrí návrh schémy integrácie dedikovaného systému do reálnej výrobnej štruktúry a vykonanie konverzie dátových elementov reprezentujúcich parametre dátových paketov takým spôsobom, aby mohli byť použité ako vstup do navrhovanej neurónovej siete. Navyše bol vytvorený softvér, ktorý môže automaticky vykonávať konverzie pre ľubovoľnú veľkosť súboru so zaznamenanou prebiehajúcou komunikáciou v dátovej sieti. Súčasťou práce je definovanie parametrov dátového prenosu, ktoré sú schopné jednoznačne špecifikovať parametre dátových paketov a následne samotný návrh neurónovej siete schopnej detegovať a triediť prevádzku v komunikačnej sieti podľa nami zvolených parametrov.
Klíčová slova:bezpečnosť, komunikácia, systém


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně