Dec 13, 2019   11:06 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Identification number: 2732
University e-mail: ivona.skultetyova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hamad H.M.A.Sh. ALAJMI
E-Waste Management
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ahmad S.Sh.D. ALMUTAIRI
Biological Treatment Methods
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Talal Kh.N.F.H. ALMUTERI
Organization of waste collection, transfer, transport and recycling
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fahad Y.H. AMAR
Environmental Impact of Municipal Solid Waste Management
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Belicová
Hodnotenie environmentálnych rizík
May 2015Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriana Bobeková
Kvalita vnútorného prostredia budov
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Adriana Bobeková
Kvalita vnútorného prostredia budov
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Bolešová
Návrh triedeného zberu komunálneho odpadu
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Breza
Návrh recyklačného centra na zhodnocovanie odpadov a DS
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Monika Bronišová
Hodnotenie stavu stokových sietí ako podklad k plánu obnovy stôk
August 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Csibová
Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Dančová
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov
September 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mária Dubcová, PhD.
Use of multi-criteria analysis for water management systems sustainability
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Mária Dubcová, PhD.
Využitie multi-kriteriálnej analýzy pre udržateľnosť vodohospodárskych systémov
June 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Erneková
Návrh zberného dvora komunálneho odpadu
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Fajta
Odpadové hospodárstvo - súčasť technickej vybavenosti územia
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Filípková
Návrh separovaného zberu komunálnych odpadov pre mesto Senica a okolité obce
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Fürek
Zníženie - znovuvyužitie - recyklacia odpadov
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Greculová
Nakladanie s odpadmi z obalov
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Gréčová
Zneškodňovanie stavebného odpadu
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Gschwengová
Radónové riziko v obytnom prostredí
June 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Hanzlíková
Návrh analýzy nakladania s odpadmi z obalov
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miriam Horecká
Čistota miest
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miriam Horecká
Návrh systému zberu a nakladania s elektrodopadom
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miriam Horecká
Návrh zberu a nakladania s elektrodopadom
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Hrdá
Proces integrovaného povoľovania skládok odpadov
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Ivičičová
Zneškodňovanie komunálneho odpadu - zber, separácia a recyklácia
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Kendrová
Nakladanie s odpadmi z potravín
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Klenková
Problematika odpadového hospodárstva vo vybranej lokalite
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kochanová
Znečisťovanie ovzdušia, posúdenie zabezpečenia ochrany ovzdušia pre zadaný zdroj znečistenia
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Uzavretie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu Jablonica
May 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kristína Lukáčová, PhD.
Vodný režim skládky komunálneho odpadu
August 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Luptáková
Využitie biomasy na energetické účely
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Majliš
Návrh sanácie environmentálnej záťaže
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Masár
Proposal for Biodegradable Solid Waste Management in Bratislava - city district Rača
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fayez A.M. MENWEKH
Solid Waste Management focused on Kuwait
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Mészárosová
Zberný dvor Zlaté Klasy - návrh efektívnejšej prevádzky
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Mezeiová
Nakladanie s komunálnym odpadom v mestskej časti Bratislava III - návrh
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubica Mezeiová
Udržateľný rozvoj mesta
May 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Mikulášiová
Problematika outsourcingu v odpadovom hospodárstve vo väzbe na LCA
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Izabela Nagyová
Odpadové hospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie
May 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Ozaňaková
Nakladanie s komunálnym odpadom a riziková analýza
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Pikáliová
Znečistenie atmosféry
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Podmanický
Obnoviteľné zdroje energie a životné prostredie
May 2008Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Rothbergová
Rozbor zloženia odpadov pre mestskú spaľovňu komunálneho odpadu v Bratislave
June 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Rothbergová
Znižovanie emisií zo spaľovania komunálnych odpadov
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Gergely Rózsa
Modelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovania
May 2023Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Sasáková
Environmentálne hodnotenie stavby
May 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Slouková
Návrh kompostárne pre obec Grygov
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Staník
Návrh uzavretia a rekultivácie skládky komunálneho odpadu
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Viliam Staník
Reverzná logistika odpadového hospodárstva
September 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Staník
Zberný dvor Rybany a jeho vplyv na životné prostredie
May 2010Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Stoklasa
Zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním
May 2008Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Stoklasa
Separácia komunálnych odpadov
May 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Suchý
Návrh na efektívnejšie nakladanie s odpadom v školskom zariadení
May 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Szabóová
Monitoring vybraných zložiek životného prostredia počas výstavby Mostu Apollo v Bratislave
June 2007Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Šimovičová
Znečistenie hydrosféry
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Šišovič
Nakladanie s kvapalnými radioaktívnymi odpadmi
May 2010Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Šišovič
Vplyv odpadového hospodárstva na životné prostredie
June 2007Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivona Švorcová
Expozícia a riziko vyplývajúce z vystavenia účinku azbestu
June 2007Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivona Švorcová
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
May 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Tlačíková
Zvyšovanie kvality životného prostredia v obci
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Mária Trošanová
Reverse logistics of waste management
May 2023Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Mária Trošanová
Reverzná logistika odpadového hospodárstva
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Beáta Turzová
Nakladanie s dažďovými vodami v intraviláne
September 2016Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Úradníčková
Životný cyklus produktu a jeho posúdenie
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Valacsay
Škodliviny v pracovnom prostredí
June 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslava Vanciková
Mechanicko biologická úprava odpadov
May 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Zelenák
Návrh skládky komunálneho odpadu
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Zeman
Vplyv znečisťujúcich látok v ovzduší na danú lokalitu.
June 2007Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Žigo
Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú obec
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress