Oct 19, 2019   11:56 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influencing of the volume changes of cement composites
Written by (author): Ing. Katarína Matulová, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.
Opponent 2:Ing. Petr Fajkus, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovplyvňovanie objemových zmien cementových kompozitov
Summary:Cementové kompozity sú jednými z najviac odolných materiálov, avšak trhliny môžu nepriaznivo ovplyvňovať životnosť, funkčnosť a bezpečnosť betónových konštrukcií. Jedným z najväčších nedostatkov týchto materiálov je zmrašťovanie a vznik zmrašťovacích trhlín. Betóny s vysokými dávkami vody, sú obzvlášť citlivé na zmrašťovanie od vysychania, na druhej strane vysokopevnostné a vysokohodnotné betóny na autogénne zmrašťovanie. Táto práca prezentuje výsledky získané pri štúdiu vplyvu rôznych dávok zmrašťovanie redukujúcej prísady (SRA), prímesí vyvolávajúcich expanziu v štruktúre cementového kompozitu na základe tvorby kalciumsulfoaluminátov a expanzného cementu Denka CSA na vlastnosti samozhutniteľných cementových mált a cementových pást. V rámci experimentu sa meralo zmrašťovanie od vysychania, pevnosti v tlaku, základné reologické vlastnosti (konzistencia) a objemové hmotnosti cementových mált a pást ako aj zmrašťovanie v plastickom stave a vývoj hydratačných produktov v procese hydratácie cementových pást. Výsledky ukázali, že pri aplikácii SRA prísady a expanzného cementu Denka CSA sa zmrašťovanie mált redukovalo so zvyšujúcou sa dávkou prísady resp. expanzného cementu. Avšak, pri použitých dávkach expanzných prímesí nebolo preukázané výrazné zníženie zmrašťovania cementových mált.
Key words:zmrašťovanie, expanzný cement, samonivelačná cementová malta, zmrašťovanie redukujúca prísada

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited