Oct 19, 2019   11:47 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilization of recycled EVA plastic for the production of heat insulating polymerconcrete
Written by (author): Ing. Janette Dragomirová
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie recyklovaného EVA plastu na výrobu tepelnoizolačných polymérbetónov
Summary:DRAGOMIROVÁ, Janette, Bc.: Využitie recyklovaného EVA plastu na výrobu tepelnoizolačných polymérbetónov [Diplomová práca] / Bc. Janette Dragomirová. – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra technológie stavieb. – Školiteľ: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. Bratislava: SVF STU, 2017. V tejto práci sa zaoberáme výrobou a následným skúšaním organického kompozitu zloženého z recyklovaného organického plniva na báze plastu a taktiež z organického spojiva. V práci je objasnené ako pomer plniva a spojiva vplýva na zhotovený materiál a taktiež, ako sa následne tento materiál správa pri vybraných skúškach. Účel plniva na báze plastov plnia EVA (etyl vinyl acetate) a káblový recyklát vo forme dvoch typov recyklovaných káblov. Na účel spojiva je použité lepidlo CONIPUR 360. Toto lepidlo bolo vyhotovené dodávateľom na požiadavku vyrobené ako lepidlo na plasty. Pre posúdenie vhodnosti materiálov sme zisťovali nárast objemu, objemovú hmotnosť, nasiakavosť, tepelno-technické vlastnosti a pevnostné charakteristiky vzoriek kompozitu. V závere je zhodnotené kde by sa dali tieto kompozity využiť v stavebnej praxi.
Key words:etyl vinyl acetate, káblový recyklát, organický kompozit

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited