Jun 26, 2019   10:35 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Technological design of a plant for the production of components for industrial halls
Written by (author): Ing. Matej Ligač
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technologický návrh závodu na výrobu dielcov pre priemyselné haly
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bolo oboznámiť sa a s problematikou výroby betónových stavebných dielcov s využitím pre výstavbu priemyselných hál. Tieto dielce sa nazývajú prefabrikáty a v stavebnej výrobe majú svoje nenahraditeľné miesto. Moja práca je členená na teoretickú, praktickú časť a prílohy. Teoretická časť je venovaná základným definíciám súvisiacich s prefabrikáciou, výrobným systémom a technológiami. V praktickej časti je riešený príklad návrhu výroby stavebného systému H1.2 – konštrukcie bezväzníkovej haly, ktorý tvorí akéhosi reprezentanta výroby. Výsledkom práce je výkresová časť kde je vypracovaný návrh výrobného závodu vyplývajúci z ročných kapacitných prepočtov výroby. Tento návrh pozostáva zo skládok surovín na výrobu betónových zmesí, výrobnej haly s technológiou výroby a skladovaním vstupných surovín a so skládkou hotových výrobkov.
Key words:Prefabrikácia, Brtónová zmes, Výroba, Výstuž, Betónový stavebný dielec, Sortiment, Kapacita, Výrobný závod, Výrobný systém, Betón, Navrhovanie, Betonáreň, Skládka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited