Oct 21, 2019   2:29 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Cement composites with addition of alkali resistant glass fibres
Written by (author): Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.
Opponent 2:Ing. Petr Fajkus, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Cementové kompozity s prímesou alkáliám odolávajúcich sklených vlákien
Summary:Skúsenosti s používaním alkáliám odolných sklených vlákien (ARGF) ako rozptýlenej výstuže do cementových kompozitov v stavebnej praxi sú relatívne krátkodobé. O trvanlivosti sklovláknobetónových kompozitov s ARGF nájdeme v dostupnej literatúre len obmedzené údaje. V tejto práci bol sledovaný vplyv prímesi alkáliám odolávajúcich sklených vlákien (ARGF) na cementové kompozity uložené vo vode a v agresívnych roztokoch dusičnanu amónneho. Vplyv sklených vlákien sa sledoval na valčekových vzorkách (výška a priemer 30 mm) zhotovených z cementových pást, s dávkou sklených vlákien v množstve 0,6; 2,5 a 5 % z hmotnosti cementu. Vzorky boli odformované 24 hodín po výrobe a ďalších 27 dní uložené vo vode. Následne boli ošetrované vo vode alebo boli vložené do 0,5 %-ného, 3 %-ného alebo 5 %-ného roztoku dusičnanu amónneho na dobu 1 až 1460 dní. Sledovali sa tieto vlastnosti: vzhľad a zmena hmotnosti, pórovitosť, nasiakavosť, objemová hmotnosť, pevnosť v tlaku a pevnosť v priečnom ťahu. Dosiahnuté výsledky preukázali agresívne pôsobenie roztokov NH4NO3 na cementový kameň v závislosti od narastajúcej koncentrácie daného roztoku a času jeho pôsobenia. Aplikácia vlákien viedla k spomaleniu procesu korózie, čo sa odzrkadlilo na vzhľade a fyzikálno-mechanických vlastnostiach. Preukázal sa kladný vplyv použitia sklených vlákien na zmenu hmotnosti, pórovitosť, nasiakavosť, pevnosť v tlaku a na krátkodobú pevnosť v priečnom ťahu cementových kompozitov. Vyššia dávka sklených vlákien (5 %) spôsobila (napriek degradácii cementového kameňa agresívnymi médiami) nižšie straty pevností, v porovnaní so vzorkami zhotovenými s nižšími dávkami vlákien a bez vlákien. Sklené vlákna si aj po dlhodobom uložení zachovali svoju funkciu a kladne ovplyvňovali najmä pevnosť v tlaku a krátkodobú pevnosť v priečnom ťahu cementových kompozitov.
Key words:cementové kompozity, alkáliám odolávajúce sklené vlákna, agresívne prostredie, degradácia, štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited