Jun 24, 2019   5:15 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influencing properties of cementitious composites Superplasticiser
Written by (author): Ing. Katarína Šalková
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovplyvňovanie vlastností cementových kompozitov superplastifikátormi
Summary:Prísady sú látky, ktoré sa používajú v relatívne malých množstvách (do 5% z hmotnosti cementu), ale podstatne modifikujú vlastnosti čerstvého aj zatvrdnutého betónu. Prísady umožňujú vyrábať betóny s vysokými pevnosťami a pri tekutej konzistencii nedochádza k segregácii a poteniu betónu, to znamená že ovplyvňujú vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu. Najpoužívanejšou skupinou prísad do betónu sú plastifikačné prísady. Tieto látky ovplyvňujú hlavne reologické vlastnosti čerstvých cementových kompozitov, a tiež fyzikálne vlastnosti zatvrdnutých kompozitov. Cieľom práce bolo overiť vplyv nového superplastifikátora na báze polykarboxylátov Berament HT 5221 na fyzikálne vlastnosti cementových mált, hlavne objemovú hmotnosť, pevnosť v tlaku a zmrašťovanie a modul pružnosti. Skúšky sa robili pri konštantnom vodnom súčiniteli 0,5 a tiež pri konštantnej konzistencii cementových mált. Táto malta bola modifikovaná plastifikačnou prísadou v dávkach 0,5 %, 1 %, 1,5 % a 2 % prísady z hmotnosti cementu. Z cementovej malty sa vytvorili skúšobné telesá- valčeky s výškou a priemerom 30 mm a trámce s rozmermi 40x40x160 mm. Výsledky práce preukázali vysokú účinnosť prísady. V dôsledku veľkej redukcii zámesovej vody výrazne narastali pevnosti cementovej malty, a to začiatočné (1 dňové) aj 28-dňové. Aplikácia prísady viedla k miernemu nárastu 28-dňových pevností aj pri konštantnom vodnom súčiniteli. Tak ako aj pri pevnosti v tlaku cementových mált na valcových vzorkách, aj na trámcoch sa s narastaním dávky prísady zvyšovali pevnosti. Prísada výrazne ovplyvňovala aj zmrašťovanie mált. S redukciou zámesovej vody sa zmrašťovanie mált podstatne zmenšovalo. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že prísada Berament HT 5221 ma priaznivý vplyv na fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov.
Key words:Cieľom, Výsledky, Prísady

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited