Oct 21, 2019   2:14 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of superplasticiser on the rheological properties of cement composites
Written by (author): Ing. Adriana Bariaková
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv superplastifikátorov na reologické vlastnosti cementových kompozitov
Summary:Plastifikačné prísady sú látky, ktoré pri nezmenenej konzistencii umožňujú znížiť dávku zámesovaj vody v danom čerstvom betóne alebo pri nezmenenej dávke zámesovaj vody zlepšiť spracovateľnosť. Zníženie dávky zámesovaj vody pri danej dávke cementu sa prejaví zvýšením pevnosti a zlepšením ďalších vlastností čerstvého aj zatvrdnutého betónu. Predmetom práce bolo overiť vplyv nového superplastifikátora na báze polykarboxylátov Berament HT 5221 na reologické vlastnosti cementových kompozitov. Táto plastifikačná prísada je určená na výrobu samozhutniteľných betónov. Overovali sme vplyv dávky prísady a hľadali optimálnu dávku z hľadiska reologických vlastností. Sledoval sa hlavne vplyv danej prísady na konzistenciu cementových mált, objemovú hmotnosť čerstvých mált a obsah vzduchu v čerstvej malte.Vplyv prísady sme sledovali na cementových kašiach a maltách, ktorých zloženie vychádzalo z normových mált pre stanovenie pevnosti cementu. Normový kremičitý piesok bol nahradený ťaženým kamenivom s maximálnou veľkosťou zrna Dmax= 4 mm. Zrnitosť výslednej zmesi kameniva bola optimalizovaná podľa STN EN 206-1/NA. Na vyhodnotenie účinnosti plastifikačnej prísady sa vyrobili cementové malty s rovnakou začiatočnou konzistenciu. Dosiahnuté výsledky preukázali vysokú účinnosť prísady. Pri jej aplikácii došlo k výraznému stekuteniu, zníženiu obsahu vzduchu a zároveň k nárastu objemovej hmotnosti čerstvých cementových mált. Ako optimálna sa ukázala dávka prísady 1,0 % z hmotnosti cementu. Pri tejto dávke došlo pri konštantnom vodnom súčiniteli w=0,5 k výraznému stekuteniu. Priemer rozliatia referenčnej malty (0 % dávka prísady) bol 100 mm bez striasania (tuhá zmes), pri 1 % dávke prísady bol priemer rozliatia bez striasania 260 mm (tekutá zmes). V prípade mált s konštantným rozliatím došlo k redukcii zámesovej vodyo viac ako 40 %, malta mala samozhutňovací efekt a zároveň nedochádzalo k odlučovaniu vody a segregácii čerstvej malty. Rýchlosť zmeny konzistencie nebola prísadou výrazne ovplyvnená. Fyzikálne vlastnosti mált sa taktiež zlepšovali s narastaním dávky prísady a klesaním vodného súčiniteľa.
Key words:prísada, malta, betón

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited