20. 11. 2019  18:25 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identifikačné číslo: 2734
Univerzitný e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Dekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv bazaltových odpraškov na vlastnosti vysokohodnotných cementových kompozitov
Autor: Ing. Veronika Kmecová, PhD.
Pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Oponent 2:Ing. Petr Fajkus, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv bazaltových odpraškov na vlastnosti vysokohodnotných cementových kompozitov
Abstrakt:Pokroky vo vývoji nových plastifikačných prísad umožňujú zvýšiť tekutosť čerstvého betónu do takej miery, aby bol samozhutiteľný pri zachovaní dostatočnej súdržnosti bez segregácie. V súčasnosti sa do betónov začínajú pridávať aj kamenné odprašky, ktoré umožňujú zlepšiť niektoré vlastnosti betónov. Vysoké množstvá odpraškov sú z hľadiska likvidácie, znečistenia ŽP a zdravotného rizika veľkým problémom. Ich využívanie ako minerálnej prímesi do betónov, by tieto problémy do istej miery eliminovalo. V tejto práci sa sledoval vplyv superplastifikátora a bazaltového odprašku na vlastnosti cementových mált. Vplyv prísady a prímesi sa sledoval na cementových kašiach a maltách. Superplastifikátor sa dávkoval v množstve 0,5 -- 1,5 % a v niektorých prípadoch až do 3 % z hmotnosti cementu. Odprašok sa do mált pridával ako čiastočná náhrada cementu alebo kameniva v množstvách 5 -- 30 % z hmotnosti cementu. Na čerstvých maltách sa stanovoval priemer rozliatia, zmena konzistencie s časom, obsah vzduchu, objemová hmotnosť čerstvých mált. Na zatvrdnutých maltách sa stanovovala sa pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu pri ohybe, zmrašťovanie, statický modul pružnosti, pórovitosť a množstvo vzniknutých hydratačných produktov. Dosiahnuté výsledky preukázali pozitívny vplyv superplastifikátora na konzistenciu a pevnosti mált. Umožňoval redukovať množstvo zámesovej vody pri zachovaní konzistencie. Odprašok pri optimálnej dávke pôsobil v malte ako tuhý plastifikátor a v kombinácii so superplastifikátorom výrazne zlepšoval konzistenciu. Súčasne jeho aplikácia viedla k zvýšeniu začiatočných pevností mált. Aplikáciou prísady aj prímesi sa znižoval objem a medián polomeru makropórov. Odprašok mierne zvyšoval objem mikropórov, čo sa odrazilo na zvýšení zmrašťovania mált. To však bolo kompenzované superplastifikátorom, ktorý zmrašťovanie znižoval.
Kľúčové slová:Superplastifikátor novej generácie, Vysokohodnotný betón, Bazaltový odprašok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene