Oct 20, 2019   8:17 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:High-quality cement composites
Written by (author): Ing. Andrea Ivanič, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Opponent 2:Ing. Petr Fajkus, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Tibor Ďurica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vysokohodnotné cementové kompozity
Summary:Práca sa zaoberá vplyvom plastifikačnej prísady, kremičitého úletu a zmrašťovanie redukujúcich prísad na vybrané vlastnosti čerstvých a zatvrdnutých mált. Cieľom bolo dosiahnuť vysokohodnotné cementové kompozity vysokých pevností a s konzistenciou zodpovedajúcou samozhutniteľným cementovým kompozitov. Pre overenie vplyvu plastifikačnej prísady sa použila dávka 0,5%, 0,75%, 1% a 1,25% z hmotnosti cementu. Kremičitý úlet sa testoval pri dávke 5%, 10%, 15% ako náhrada z hmotnosti cementu. Vplyv plastifikačnej prísady Berament HT 5221 na báze polykarboxylátov sa sledoval zvlášť aj v kombinácií s kremičitým úletom MICROSILICA -- SIOXID . Významná časť práce sa venovala vplyvu zmrašťovanie redukujúcich prísad na báze alkoholov s vybranou dávkou plastifikačnej prísady a kremičitého úletu. Na čerstvých maltách sa sledovala konzistencia s konštantným aj rôznym vodným súčiniteľom, zmena konzistencie v čase, objemová hmotnosť čerstvej malty a obsah vzduchu. Na zatvrdnutých maltách sa sledovali pevnostne charakteristiky, objemová hmotnosť zatvrdnutej malty, dynamický modul pružnosti, pórovitosť a zmraštenie. Pri použití zmrašťovanie redukujúcich prísad sa naviac sledovalo aj rozloženie veľkosti pórov a endotermické fázové efekty získané termickou analýzou. Významný pozitívny vplyv plastifikačnej prísady sa prejavil na konzistencii čerstvých mált pri dávke 1%. Vplyvom kremičitého úletu výrazne vzrástli pevnosti v tlaku spôsobené puzolánovou reakciou. Najväčší vplyv zmrašťovanie redukujúcich prísad sa prejavil pri veľkosti zmrašťovania, ktoré sa pôsobením dávky 2% zmrašťovanie redukujúcich prísad zredukovalo o 20%. Tento jav potvrdila aj porozimetria, ktorá preukázala zmenu pórovej štruktúry použitím zmrašťovanie redukujúcich prísad. Termická analýza preukázala vplyv zmrašťovanie redukujúcich prísad na zmenu fázového zloženia cementového kameňa, kde došlo k pomerne výraznej redukcií hydroxidu vápenatého. Výsledky práce preukázali pozitívny vplyv vybraných prísad a prímesí pri výrobe vysokohodnotných cementových kompozitov.
Key words:vysokohodnotné cementové kompozity, plastifikačá prísada, kremičitý úlet, zmrašťovanie redukujúce prísady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited