Jun 27, 2019   4:49 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Industrial floor
Written by (author): Ing. Ján Barta
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priemyselné podlahy
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je realizovať experimentálne skúšky na vybranom podlahovom systéme s neštandardným postupom, za účelom overenia jeho fyzikálnych vlastností s vplyvom na technické parametre. Úvodom je práca venovaná analýze problematiky priemyselných podláh pred rokom 1989 a od roku 1989 po súčasnosť. Objasňuje zmeny v aplikáciách priemyselných systémoch a hlavne vplyv použitých materiálov na technické parametre spojené s úžitkovými vlastnosťami, ktoré sú uvedené v obsiahlej porovnávacej tabuľke jednotlivých podláh. Porovnávaním jednotlivých technických parametrov so vzájomnými súvislosťami so zreteľom na potrebu súčasného trhu SR bol vybratý podlahový systém Densitop LT. V ďalšej kapitole je vybratý systém podrobne opísaný cez históriu vzniku, materiálového zloženia, deklarovaných vlastností, technologického postupu až po jeho použitie v priemysle. Jadrom diplomovej práce sú však experimentálne skúšky na Densitop LT, ktoré nedeklaruje ani výrobca. Systém Densitop LT bol v prvom experimente vystavený diametrálne rôznym spojovacím mostíkom s podkladovým betónom a adhézia bola overená odtrhovými skúškami. V druhom experimente zmenou druhu plniva s podporou priestorovej mikrovýstuže sa overovala pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu za ohybu. Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že experiment so spojovacím mostíkom priniesol potvrdenie technologického postupu deklarovaný výrobcom. Druhý experiment zmeny plnív v Densitop LT priniesol zvýšenie parametrov a tým jeho ďalšie využitie v praxi. V závere je uskutočnená ekonomická analýza v porovnaní s konkurenčnými podlahovými systémami v priemysle.
Key words:adhézia, priemyselná podlaha, experiment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited