Oct 16, 2019   2:04 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Experimentaly verify effects of ashes on properties of self-leveling finishing cement layer using bottom and flyashes.
Written by (author): Ing. Erika Szabová
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Martin Šuster
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv elektrárenského popolčeka na vlastnosti samonivelačných cementových poterov
Summary:Diplomová práca je zameraná na experimentálne overenie vplyvu elektrárenského popolčeka na vlastnosti samonivelačných cementových poterov. V rámci experimentálnych prác bol použitý roštový a fluidný popolček. Pre overenie vplyvu popolčeku sa postupne znižovala dávka cementu a zvyšovala dávka roštového popolčeka. Pri optimálnom pomere cementu a roštového popolčeka sa ďalej nahrádzal roštový popolček fluidným. Práca je zameraná hlavne na vplyv popolčekov na spracovateľnosť cementovej malty a na fyzikálne vlastnosti, a to objemovú hmotnosť, zmrašťovanie a pevnosť v tlaku zatvrdnutej cementovej malty. Na základe dosiahnutých výsledkov som stanovila grafické závislosti pevnosti v tlaku od veku vzoriek a grafické závislosti zmrašťovania od veku vzoriek. Výsledky práce preukázali vplyv popolčekov na konzistenciu. Pri zvyšovaní dávky popolčekov sa zhoršovala spracovateľnosť. Popolčeky výrazne ovplyvňovali aj zmrašťovanie. Zvyšovaním dávky popolčekov sa zmrašťovanie výrazne zmenšovalo. Pevnosť vzoriek s roštovým popolčekom s časom ošetrovania výrazne narastala. Použitie roštového popolčeka ako náhrady časti cementu spôsobila pokles pevnosti betónu v tlaku. Tento pokles bol relatívne mierny. Pevnosť v tlaku vzoriek s fluidným popolčekom bola výrazne vyššia ako pevnosť vzoriek bez fluidného popolčeka so 100%-nou dávkou roštového popolčeka. Pevnosti vzoriek s rôznym percentuálnym zastúpením fluidného popolčeka boli približne rovnaké.
Key words:popolček, potery, pevnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited