Jun 25, 2019   7:36 p.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Self – leveling cement screed
Written by (author): Ing. Katarína Matulová, PhD.
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Martin Šuster
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Samonivelačné cementové potery
Summary:Potery sú veľmi rozšírenými konštrukciami, ktoré tvoria pevnú vyrovnávaciu vrstvu nosnej základovej alebo stropnej dosky a vytvárajú zároveň podklad pre ďalšie vrstvy podlahy. Vyskytujú sa takmer na každej stavbe a existujú rôzne formy ich spracovania. Problémom cementových poterov, ako všetkých cementom spájaných kompozitov, môže byť veľké zmrašťovanie a následná tvorba trhlín, ktoré majú negatívny vplyv na životnosť podlahy. Práca sa zaoberá možnosťou ovplyvnenia zmrašťovania samonivelačných cementových poterov prímesami. V práci sú použité dve prímesi ovplyvňujúce objemové zmeny cementových kompozitov a to rozpínavý cement Denka CSA a energosadrovec. Pri riešení práce sa nahrádzala časť cementu referenčnej vzorky v množstve 5 %, 10 % a 15 % uvedenými prímesami. Okrem zmrašťovania sa sledovali aj iné vlastnosti samonivelačných cementových poterov a to konzistencia, objemová hmotnosť a zmena konzistencie s časom odležania čerstvých poterov a objemová hmotnosť a pevnosť v tlaku zatvrdnutých cementových poterov. Výsledky preukázali pozitívny vplyv rozpínavého cementu Denka na ovplyvňovanie zmrašťovania samonivelačných cementových poterov pri 5, 10 aj 15 % náhrade cementu bez zhoršenia spracovateľnosti, pričom sa dosiahli taktiež výborné začiatočné aj dlhodobé pevnosti. Pri použití prímesi energosadrovca sa výraznejší dopad prejavil pri najnižšej 5 % náhrade, kde sa výrazne znížilo zmrašťovanie a rovnako pevnosti boli na veľmi dobrej úrovni. Z dosiahnutých výsledkov možno konštatovať že, pri použitím týchto prímesí by bolo možné realizovať poterové konštrukcie aj v nepriaznivejších podmienkach (najmä v letnom období, kedy je zmrašťovanie najvýraznejšie vplyvom nadmerného odparovania vody z poteru) bez porúch, skrátiť technologické prestávky a realizovať väčšie celky bez dilatácií a trhlín, z čoho vyplýva rýchlejšia a kvalitnejšia výstavba.
Key words:poter, samonivelačný, zmrašťovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited