Oct 20, 2019   8:10 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of silica fume on the properties of cement composites
Written by (author): Ing. Marek Valašík
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv kremičitého úletu na vlastnosti cementových kompozitov
Summary:Práca sa zaoberá vplyvom prímesi kremičitého úletu na vybrané vlastnosti čerstvých a zatvrdnutých cementových mált. Pre overenie vplyvu kremičitého úletu sa postupne nahrádzala dávka cementu úletom v množstve 5%, 10% a 15%. Vplyv prímesi na cementové malty sa overoval v kombinácií s použitím superplastifikátora na báze polykarboxylátov pri konštantnom vodnom súčiniteli 0,45. Na čerstvých maltách sa stanovili začiatočné konzistencie, zmeny konzistencie s časom, obsah vzduchu a objemová hmotnosť. Na zatvrdnutých maltách sa určili pevnosti v tlaku vo veku jeden, sedem a dvadsaťosem dní, pevnosť v ťahu pri ohybe, zmrašťovanie, pórovitosť a objemová hmotnosť. Náhrada cementu úletom v maltách po počiatočných nižších pevnostiach preukázala výrazný puzolánový efekt s narastaním dávky úletu do 10% z hmotnosti cementu. Vzorky s aplikáciou úletu prejavovali porovnateľné pevnosti so vzorkami bez aplikácie úletu už po siedmych dňoch. Výrazné zvýšenie pevností malty s použitím úletu bolo potvrdené po dvadsiatich ôsmich dňoch a to aj napriek zníženiu dávky cementu. Z hľadiska reologických vlastností kompozitov bola najvhodnejšia dávka prímesi stanovená na 10% z hmotnosti cementu v kombinácií s 1% dávkou superplastifikačnej prísady. Výsledky tejto práce ukázali opodstatnenie aplikácie kremičitého úletu do 10% z hmotnosti cementu v maltách. Zároveň so zachovaním tekutosti kompozitov a čiastočnej náhrady cementu boli pri tejto dávke úletu dosiahnuté aj výrazne vyššie dvadsaťosemdňové pevnosti, či nižšia pórovitosť.
Key words:kremičitý, prímes, superplastifikátor, malta, cement, úlet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited