Jun 24, 2019   1:10 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Identification number: 2734
University e-mail: stanislav.uncik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)
Dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of superplastificizer Berament HT 5221 on properties of cement composites
Written by (author): Ing. Lukáš Kysela
Department: Department of Material Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Opponent:Ing. Igor Halaša
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv superplastifikátora Berament HT 5221 na vlastnosti cementových kompozitov
Summary:Plastifikačné prísady patria medzi najpoužívanejšie prísady do betónu. Pri ich použití je možné znížiť vodný súčiniteľ v čerstvom betóne, a tým zlepšiť fyzikálne vlastnosti zatvrdnutého betónu, alebo zlepšiť reologické vlastnosti čerstvej betónovej zmesi pri nezmenenom vodnom súčiniteli. Cieľom tejto práce bolo preverenie vplyvu superplastifikátora Berament HT 5221 na reologické vlastnosti čerstvých mált a fyzikálne vlastnosti zatvrdnutých mált. Pri overovaní sa použila zámes bez prímesi a tri druhy zámesí s náhradou časti dávky cementu kamenným odpraškom z lomu Sološnica. Do týchto zámesí sa aplikovalo päť rôznych dávok superplastifikátora. Tieto sa porovnávali s referenčnou zámesou bez prísady. Všetky malty boli vyhotovené s konštantným vodným súčiniteľom. Pri čerstvých maltách sa skúmala začiatočná konzistencia, zmena konzistencie s časom odležania, obsah vzduchu a objemová hmotnosť, a pri zatvrdnutých maltách pevnostné charakteristiky, vývin pevnosti, pórovitosť a zmrašťovanie. Taktiež bola sledovaná aj objemová hmotnosť zatvrdnutých mált. Dosiahnuté výsledky preukázali značný vplyv prísady na niektoré vlastnosti cementových mált. Použitím prísady sa zlepšovala najmä spracovateľnosť čerstvých mált, ale aj ich pevnostné charakteristiky. Ako najefektívnejšia dávka prísady sa ukázala 1% dávka z hmotnosti cementu, kde sa dosahovali najlepšie výsledky pri väčšine skúmaných vlastností. Rýchlosť zmeny konzistencie cementových mált táto prísada rovnako ako prímes významne neovplyvňuje. Rovnako zmrašťovanie nebolo použitím superplastifikátora výrazne ovplyvnené. Obsah odprašku v zámesiach minimalizoval segregáciu vody v čerstvých maltách a mal taktiež pozitívny vplyv na ich začiatočnú konzistenciu. Na základe výsledkov možno predpokladať, že superplastifikátor Berament HT 5221 je vhodný ako plastifikačná prísada aj do samozhutniteľných betónov.
Key words:plastifikačná prísada, superplastifikátor, kamenný odprašok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited