Feb 24, 2020   1:29 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Identification number: 2737
University e-mail: jozef.gasparik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Institute chief official - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Building and Concrete Pavement of Industrial Structure – Preparation and Execution
Jaššo, Matúš -- Gašparík, Jozef -- Briatka, Peter
Budova a betónové vozovky priemyselnej stavby - príprava a výstavba. Prešov : D.A.H., 2019. 75 p. ISBN 978-80-89682-19-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
2.Constructiom-Technological Project - Residential house ARBORIA -A Trnava
Barančíková, Nikol -- Gašparík, Jozef
Stavebno-technologický projekt na stavbu: Bytový dom ARBORIA Blok A, Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Constructiom-Technological Project - Residential house ARBORIA -B Trnava
Košík, Jozef -- Gašparík, Jozef
Stavebno-technologický projekt na stavbu: Bytový dom ARBORIA Blok B, Trnava. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Constructiom-Technological Project - Showroom and service Jaguar-Land Rover Žilina-Bytčice
Vrzgulová, Zuzana -- Gašparík, Jozef
Stavebno-technologický projekt na novostavbu: Predajňa a servis Jaguar-Land Rover Žilina-Bytčice. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
5.Construction Technology project of building: Hospital Ružomberok
Martinčeková, Miriama -- Gašparík, Jozef
Stavebno-technologický projekt na zadanú stavbu Poliklinika Ružomberok. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
6.Construction-technology planning
Gašparík, Jozef
Stavebno-technologická príprava. In Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb. Bratislava: Vydavateľstvo EUROSTAV, 2019, ISBN 978-80-89228-64-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Efekty pre stavebnú organizáciu získané implementáciou integrovaného systému manažérstva
Gašparík, Jozef -- ALAMRO, Bader I.M. -- Kovářová, Barbora
Effects for building organization obtained by implementation of integrated management system. In CTM 2019 - Construction Technology and Management. Brno: Tribun EU, 2019, p. 54--59. ISBN 978-80-263-1549-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
8.Health and safety management system according to new international standard
Gašparík, Jozef
Systém manažérstva BOZP podľa novej medzinárodnej normy. Eurostav, 25. p. 16--19.
articles in magazines2019Details
9.Initiative investigation on buildings – what is going on?
Briatková, Jana -- Briatka, Peter -- Gašparík, Jozef
Iniciatívna pasportizácia stavieb – o čo ide?. Správa budov, 13. p. 50--51.
articles in magazines2019Details
10.Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP v organizácii
Gašparík, Jozef
Quality, environmental, occupational health and safety integrated management system in the organization: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 [elektronický zdroj]. Brno : Tribun EU, 2019. ISBN 978-80-263-1538-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
11.Integrovaný systém manažérstva kvality, životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti implementovaný na stavebnú spoločnosť
Gašparík, Jozef
Quality, environmental, health and safety integrated management system implemented into construction company. In ZAVRŠKI, I. -- CERIĆ, A. OTMC 2019. Zagreb: Croatian Association for Construction Management, 2019, p. 921--932. ISBN 978-953-7686-08-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
12.Life cycle of building
Gašparík, Jozef
Životný cyklus stavby. In Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb. Bratislava: Vydavateľstvo EUROSTAV, 2019, ISBN 978-80-89228-64-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
13.Optimalizačná metóda výberu výťahu pre realizáciu stavebných procesov
Gašparík, Jozef -- Szalayová, Sylvia -- ALAMRO, Bader I.M. -- Gašparík, Marián
Optimization method of elevator selection for the realization of construction processes. In AL ALI, M. -- PLATKO, P. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. London: CRC PressTaylor & Francis Group, 2019, p. 369--374. ISBN 978-0-367-07509-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
14.Quality assurance of construction by construction company
Gašparík, Jozef -- Kovářová, Barbora
Zabezpečení kvality stavebního díla u zhotovitele stavby. In Technologie staveb II - příprava a realizace staveb. 2nd ed. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2019, p. 271--306. ISBN 978-80-7204-994-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
15.Quality, environment and safety integrated management system for organization in the sector of industry and services
Gašparík, Jozef
Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb: v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN ISO 45001:2019. Bratislava : Vydavateľstvo EUROSTAV, 2019. 174 p. ISBN 978-80-89228-63-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
16.Quality management systems
Gašparík, Jozef -- Kovářová, Barbora
Systémy řízení kvality. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5792-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
17.Technological procedure - masonry system YTONG
Gašparík, Jozef
Technologické pravidlo - murovanie systémom YTONG. In Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb. Bratislava: Vydavateľstvo EUROSTAV, 2019, ISBN 978-80-89228-64-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
18.Využitie počítačovej simulácie pri príprave stavebných prác realizovaných vrtuľníkmi
Bisták, Andrej -- Hulínová, Zdenka -- Neštiak, Michal -- Gašparík, Jozef
The use of computer simulation in preparation of construction works carried out by helicopters. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019. Bristol: IOP Publishing, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
19.What Does the New International Standard STN EN ISO 45001:2019 Bring into the Occupational Safety
Gašparík, Jozef
Čo prináša nová medzinárodná norma STN ISO 45001:2019 v oblasti bezpečnosti práce. Bezpečná práca :, 50. p. 3--6.
articles in magazines2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.