Oct 20, 2019   7:42 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Návrh domového plynovodu v bytovom dome s komparáciou rôznych materiálov
Written by (author): Ing. Rastislav Homola
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Jana Briatková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh domového plynovodu v bytovom dome s komparáciou rôznych materiálov
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt domového plynovodu v bytovom dome s komparáciou rôznych materiálov. Diplomová práca je rozdelená do dvanástich kapitol. Predmetom prvej kapitoly je charakteristika stavby po architektonickej, urbanistickej a konštrukčnej stránke. Druhá až piata kapitola rieši výpočet potreby tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, návrh kotlov a plynových spotrebičov. Ťažiskom mojej diplomovej práce je šiesta až ôsma kapitola, kde sa venujem návrhu strednotlakovej plynovodnej prípojky, návrhu domového plynovodu v dvoch materiálových variantoch a podrobnému návrhu zariadení plynomernej skrinky merania a regulácie. V deviatej kapitole je riešený návrh vetracích otvorov na zabezpečenie prirodzeného vetrania kotolne. Desiata a jedenásta kapitola rozoberá postupy odvzdušňovania domového plynovodu, skúšky plynovodov a odberných plynových zariadení. V poslednej kapitole je spracovaná technická správa plynofikácie objektu. Zhrnutie navrhnutých zariadení a rozvodu plynu v bytovom dome pre projekt realizácie je rozpísané v závere diplomovej práce.
Key words:regulátor tlaku, plyn, plynomer

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited