Oct 23, 2019   1:08 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Gasification design of boiler room in offce building
Written by (author): Ing. Michal Kosmeľ
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Marián Keruľ-Kmec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh plynofikácie kotolne v administratívnej budove
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie realizačného projektu plynofikácie administratívnej budovy na základe platných technických noriem, technických pravidiel a odbornej literatúry. Diplomová práca je rozdelená do deviatich hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakter riešeného objektu z hľadiska architektúry, urbanizmu a konštrukcie budovy. V druhej kapitole sme sa zamerali na postup a výpočet potreby tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, na základe ktorého sme potom navrhli plynové kotly. Návrh plynových kotlov je podrobne riešený v tretej kapitole. Jadro diplomovej práce je spracované v štvrtej a piatej kapitole, ktorého predmetom bol návrh dimenzie strednotlakovej prípojky a rozvodu domového plynovodu. Technické riešenie je opísané v šiestej kapitole. Siedma kapitola je venovaná odvetraniu kotolne, rieši návrh otvorov pre prívod a odvod vzduchu v priestore kotolne. Predmetom predposlednej kapitoly je návrh zariadení v plynomerovej skrini, a to regulátor tlaku plynu, plynomer a filter. Posledná kapitola popisuje postup tlakových skúšok pred uvedením plynovodu do prevádzky. V závere práce sme zhrnuli celkový návrh rozvodu plynu v administratívnej budove taktiež aj príslušnú projektovú dokumentáciu.
Key words:Kotolňa, Administratívna budova, Zemný plyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited