Oct 17, 2019   5:08 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation project gas boiler and gas distribution in an apartment house
Written by (author): Ing. Lucia Kevická
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt plynovodu v bytovom dome s plynovou kotolňou
Summary:Cieľom a predmetom mojej diplomovej práce bolo zhotoviť realizačný projekt plynovodu v danom bytovom dome s plynovou kotolňou. Celý projekt pozostáva z textovej a grafickej časti. Textová časť je rozdelená do deviatich kapitol. V prvej kapitole je zhrnutá charakteristika stavby, jej identifikačné údaje a základné kapacitné ukazovatele. V druhej a tretej kapitole je riešený výpočet potreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Štvrtá kapitola rieši návrh plynových sporákov a kotlov v bytovom dome. V rámci kotolne je riešené aj vetranie kotolne, prívod a odvod vzduchu, ktoré je zahrnuté v piatej kapitole. Dôležitou časťou projektu je návrh plynovej STL prípojky, ktorý je riešený v šiestej kapitole a dimenzovanie domového plynovodu, ktoré je riešené v ôsmej kapitole. Návrh plynomerovej skrine a jej zostavy je zahrnutý v siedmej kapitole. V poslednej kapitole sú opísane revízne skúšky plynovodu. Grafická časť pozostáva z výkresov potrebných na realizáciu stavby, ktorých výpis sa nachádza v závere tejto práce.
Key words:domový plynovod, plyn, plynová kotolňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited