Oct 20, 2019   11:15 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of wastewater treatment
Written by (author): Ing. Hana Kaniová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Januška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh kanalizácie a alternatívy predčistenia odpadových vôd z administratívnej budovy
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť kanalizáciu a alternatívy predčistenia odpadových vôd pre zadaný objekt administratívnej budovy s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Splašková voda bude odvádzaná zo zariaďovacích predmetov cez pripájacie potrubie, odpadové potrubie a zvodové potrubie v objekte do zvodového potrubia mimo objektu a následne do jednej z alternatív predčistenia odpadových vôd. V suteréne bol riešený odvod splaškovej odpadovej vody prečerpávacím zariadením, ktoré prečerpáva splaškovú vodu cez výtlačné potrubie do zvodového potrubia zaveseného pod stropom v podhľade v 1.NP. Ako alternatíva č.1 bol zvolený mechanicko -- biologický septik ( ČOV ) a alternatíva č.2 bola koreňová čistiareň odpadových vôd ( KČOV ).Na prečistenú odpadovú vodu je napojené potrubie zrážkovej vody zo strechy a spevnených plôch a spolu sú odvádzané do vsaku na pozemku daného objektu. Projekt ja hlavne zameraný na riešenie podrobného návrhu s výpočtami a ýkresovou dokumentáciou oboch alternatív predčistenia odpadovej vody. Záver je venovaný zhodnoteniu a porovnaniu výhod, nevýhod oboch alternatív.
Key words:septik, koreňová čistiareň odpadových vôd, machanico-biologická čistiareň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited