Oct 23, 2019   10:27 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternative solutions for draining from the rainwater from hotel
Written by (author): Ing. Tamara Pálešová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Kamila Víchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne riešenia vsakovacích zariadení pre odvodnenie zrážkovej vody z hotela
Summary:Predkladaná diplomová práca sa venuje návrhu a posúdeniu alternatívnych riešení vsakovacích zariadení pre odvodnenie zrážkovej vody z hotela. Práca sa skladá z textovej a grafickej časti. V úvode textovej časti je krátky všeobecný popis vsakovacích zariadení, na priblíženie problematiky. Ďalej obsahuje textová časť technickú správu, kde je popísaná charakteristika stavby, charakteristika územia, riešenie inžinierskych sietí. Nasleduje podrobný prehľad navrhnutých technických riešení troch alternatív na zneškodnenie zrážkovej vody zo strechy objektu a spevnených plôch. V závere sú všetky alternatívy porovnané z hľadiska ekonomického a environmentálneho.
Key words:kanalizácia, vsakovacie, zariadenie, voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited