Oct 23, 2019   10:59 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Progressive Wastewater Treatment Systems Designed for Polyfunctional Building
Written by (author): Ing. Mariana Mečárová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne systémy čistenia odpadových vôd z polyfunkčného objektu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá progresívnymi spôsobmi čistenia odpadových vôd z objektu golfového klubu. V úvode sú opísané legislatívne predpisy a jednotlivé prevedenia čistiarní odpadových vôd so zameraním na mechanicko-biologické čistenie a extenzívne spôsoby čistenia. Nasleduje návrh splaškovej a dažďovej kanalizácie. Riešený objekt je súčasťou športového areálu a pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádza reštaurácia s kapacitou 120 návštevníkov za deň. Vnútorná splašková kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná, zvodové potrubie je vedené v základovej konštrukcií. Dažďová voda z vegetačnej strechy je odvádzaná vonkajšími žľabmi do odpadového potrubia. Návrh areálovej kanalizácie pozostáva z dimenzovania odlučovača tukov, líniového odvodnenia spevnených plôch a odlučovača ropných látok. Na základe hydrotechnického výpočtu je stanovený počet ekvivalentných obyvateľov, potrebný pre návrh čistiarne odpadových vôd. Prvá alternatíva čistenia odpadových vôd je prostredníctvom prefabrikovanej čistiarne s membránovým modulom. Charakteristická je vysokou účinnosťou čistenia s možnosťou recyklácie vyčistenej odpadovej vody pre úžitkové účely. Druhá alternatíva sa venuje dimenzovaniu vegetačnej koreňovej čistiarne, ktorá si v poslednej dobe získava čoraz väčšiu popularitu vďaka svojej nenáročnosti a estetickému vzhľadu. V závere diplomovej práce je uvedené porovnanie oboch alternatív z hľadiska environmentálneho a ekonomického aspektu.
Key words:koreňová čistiareň, čistenie odpadových vôd, membránová čistiareň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited