Oct 14, 2019   10:41 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Water Flows and Consumption in Apartment Buildings and Usage of Stratifical Domestic Hot Water Preparation
Written by (author): Ing. Milan Krafčík, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Opponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prietoky a spotreba vody v bytových domoch a využitie stratifikácie pri príprave teplej vody
Summary:Dizertačná práca sa venuje problematike spotreby vody v bytových domoch na Slovensku a príprave teplej vody pomocou stratifikácie tepelnej energie. Pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť sa podrobne venuje dodávke kvality studenej a teplej vody v bytových domoch. Druhá časť práce analyzuje stratifikáciu tepelnej energie zo zdroja tepla s využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre prípravu teplej vody vo vrstvových akumulačných zásobníkoch. Nosnou časťou dizertačnej práce sú experimentálne merania priebehu odberov studenej a teplej vody vybraných bytových domov na Slovensku. Merali sa prietoky studenej, teplej vody v priebehu pracovných dní aj víkendov, teplota vody a maximálne špičkové prietoky v priebehu dňa. Na základe výsledkov experimentu boli vypočítané spotreby studenej a teplej vody na obyvateľa v bytových domoch na Slovensku. V druhej časti dizertačnej práce je simulácia stratifikácie tepelnej energie v akumulačnom zásobníku pomocou softvéru SolidWorks pre rôzne prietoky od 250 do 1000 l/h, ktoré boli validované s experimentálnym meraním v laboratóriu v akumulačnom zásobníku s objemom 1050 litrov. Výsledky simulácie a experimentálneho merania boli vyhodnotené po výške zásobníka, pričom sa merala teplota vody v jednotlivých vrstvách s prívodom vody zo zdroja tepla s teplotným spádom 45 ⁰C na 35 ⁰C. V laboratóriu bola experimentálne overená aj stratifikácia teplej vody vo vrstvovom akumulačnom zásobníku v kombinácii s odovzdávacou stanicou teplej vody pri odbere teplej vody s objemovým prietokom do 35 l/min. Výsledky práce prispievajú k reálnemu zhodnoteniu spotreby vody v bytových domoch na Slovensku a k využitiu progresívnych systémov prípravy teplej vody pomocou stratifikácie v kombinácii s rôznymi zdrojmi tepla.
Key words:prietok a teplota, príprava teplej vody, vrstvový akumulačný zásobník, stratifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited