Oct 17, 2019   7:44 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Realization project of sewage system with vacuum drainage.
Written by (author): Ing. Mária Vajduliaková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechy cirkevného centra
Summary:Úlohou diplomovej práce je návrh kanalizačnej prípojky. Navrhovaný je taktiež vnútorný rozvod splaškovej a dažďovej kanalizácie s jednotlivými dimenziami pripájacích, odpadových a zvodových potrubí. Odvedenie dažďovej vody zo strechy objektu je riešené dvomi alternatívami. Prvá alternatíva bola odvedenie dažďovej vody podtlakovým systémom. Druhá alternatíva bola odvedenie dažďovej vody gravitačným systémom. Dažďová voda je zo strechy objektu odvádzaná do vsakovacích blokov. V projekte je riešené aj odvodnenie dažďovej vody parkoviska cez odlučovač ľahkých látok a následne do vsakovacích blokov. Uvedený je návrh areálovej kanalizácie s dimenziami potrubí. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby, ktorá obsahuje textovú a výkresovú časť. Textová časť zahŕňa technickú správu, kde sú uvedené výsledky výpočtovej časti. Vypočty sú v zmysle platných noriem a vyhlášok.
Key words:kanalizácia, dažďová kanalizácia, gravitačý systém, podtlakový systém, odvodnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited