Oct 15, 2019   1:09 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a split sewer system with vacuum drainage of the roof of a multifunctional building
Written by (author): Ing. Eva Palečková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Branislav Kollár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh delenej kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechy polyfunkčného objektu
Summary:Predmetom diplomovej práce je návrh delenej kanalizácie pre polyfunkčný objekt. V rámci diplomovej práce je navrhnuté pripojenie objektu na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Hlavnou úlohou bol celkový návrh dimenzií splaškovej a tukovej kanalizácie v budove, návrh odlučovača tukov. Celkový návrh dimenzií vnútornej dažďovej kanalizácie je riešený v dvoch alternatívach. V prvej alternatíve je použitý podtlakový systém, v druhej je strecha odvodnená gravitačným systémom. V rámci práce je riešené aj odvodnenie spevnených plôch a parkoviska cez odlučovača ropných látok a návrh celkový dimenzií splaškovej a dažďovej areálovej kanalizácie. Dažďové vody sú odvedené do vsakovacieho systému na pozemku. Splašková kanalizácia je zaústená do verejnej kanalizácie v priľahlej ulici. Projekt návrhu delenej kanalizácie je vypracovaný v rozsahu realizačného projektu. Obsahuje textovú časť, ktorá zahŕňa výpočty, technickú správu a výkresovú časť.
Key words:splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, gravitačný systém, podtlakový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited