Oct 15, 2019   11:54 a.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The alternatives of rainwater soaking for the senior house
Written by (author): Ing. Tomáš Tatarka
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy vsakovania zrážkovej vody z domu seniorov
Summary:Cieľ diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt pre alternatívy vsakovania zrážkovej vody z domu seniorov. Práca vychádza zo zadaného projektu pre realizáciu stavby. Diplomová práca sa člení na textovú a grafickú časť. Textová časť popisuje technické riešenia vsakovacích zariadení, návrh štyroch alternatívnych riešení vsakovacích zariadení pre plochú strechu a priľahlé parkoviská, ich hodnotenie v rámci ekonomického a environmentálneho posúdenia a nakoniec technickú správu pre jednotlivé alternatívy k projektu pre realizáciu. Grafická časť sa skladá z výkresovej dokumentácie štyroch alternatívnych riešení vsakovacích zariadení a poster. Návrh pozostáva zo štyroch alternatívnych riešení vsakovacích zariadení, jedná sa o podzemné vsakovacie zariadenie vyplnené blokmi, podzemný priestor vyplnený tunelmi a povrchová vsakovacia priehlbeň. Zariadenia sú navrhnuté podľa normy ČSN 75 9010:2012 – Vsakovací zařízení srážkových vod ako aj podľa firemných softvérov.
Key words:vsakovanie, vsakovacie zariadenie, zrážková voda, hodnotenie, Čadca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited