Oct 14, 2019   12:42 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of selected parts of sanitary installations in a sports centre by rainwater harvesting
Written by (author): Ing. Miriam Kosztolányiová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vybraných častí ZTI v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vybraných častí zdravotnej techniky v hygienických zariadeniach športovej haly s využitím zrážkovej vody. Objekt športová hala pozostáva z prevádzok ako obchody, reštaurácia, wellness, fitness a tréningová futbalová hala. Objekt je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu cez vodovodnú prípojku DN 100. Rozvodné potrubia pitnej vody v objekte sú navrhnuté z materiálu PE-RT II/Al/PE-RT II a rozvodné potrubia vody na hasenie požiaru sú navrhnuté z ušľachtilej ocele. Vonkajšie rozvodné potrubia vody sú navrhnuté z materiálu HDPE. Príprava teplej vody je riešená miestnym aj centrálnym spôsobom so zásobníkovým ohrievačom vody pre každú prevádzku zvlášť. V objekte sa zrážková voda využíva ako prevádzková voda na splachovanie WC, pisoárov a na upratovanie. Zrážková voda sa zbiera zo strechy a akumuluje sa v akumulačnej nádrži. Zrážková voda sa upravuje vo filtračnej šachte. Odvodnenie strechy objektu bude riešené gravitačným systémom a podtlakovým systémom. Neakumulovaná zrážková voda sa odvádza do vsakovacieho zariadenia. Potrubia vnútornej dažďovej kanalizácie sú navrhnuté z materiálu PE-HD. Potrubia vonkajšej dažďovej kanalizácie sú navrhnuté z materiálu PP-MD.
Key words:športová hala, zdravotná technika, využitie zrážkovej vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited