Oct 14, 2019   11:17 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:HVAC realization project of a rain water utilization system in a polyfunctional facility
Written by (author): Ing. Veronika Hyžová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Magdaléna Pantáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie realizačného projektu ZTI pre polyfunkčný objekt s využitím zrážkovej vody. Riešený rekonštruovaný objekt Pradiarne a Silocentrály sa nachádza v Bratislave II. Po zrealizovaní rekonštrukcie bude z prevažnej časti vyžívaný ako administratívna budova. Na prízemí sa budú nachádzať priestory obchodu a služieb prepojené obchodnou pasážou. Zrážková voda zo striech bude odvádzaná cez filtračnú šachtu do podzemnej akumulačnej nádrže s objemom 150 m3. Využívanie zrážkovej vody v objekte je navrhnuté na splachovanie WC a pisoárov v administratívnej časti objektu, ktorá sa nachádza v druhom až štvrtom nadzemnom podlaží Pradiarne. Mimo objektu bude slúžiť na zalievanie zelených plôch, táto časť je v rámci sadových úprav okolia objektu. Pri distribúcii prevádzkovej vody sa budú využívať ponorné čerpadlá a automatické zariadenie pozostávajúce s čerpadiel a nádrže o objeme 400 l. Toto automatické zariadenie, bude zabezpečovať dodávku vody k jednotlivým armatúram. V prípade nedostatku prevádzkovej vody spustí automatické dopúšťanie pitnej vody do nádrže. Pri nadbytočnom množstve vody v nádrži a pri čistení nádrže bude voda odvádzaná cez priepad do navrhnutého vsakovacieho zariadenia. V zadanom projekte sa nachádza výkresová dokumentácia a textová časť spolu s výpočtami a návrhmi systému na využívanie zrážkovej vody. V závere práce sa nachádza ekonomické vyhodnotenie navrhnutého systému.
Key words:čerpadlo, vsakovacie zariadenie, zrážková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited