Oct 22, 2019   7:05 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of the Causes of the Degradation the Metal Water Piping in building
Written by (author): Ing. Ivana Jeleníková, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza príčin degradácie kovových vodovodných potrubí v budovách
Summary:V súčasnosti dochádza k degradácii kovových potrubí distribučného systému vody už po niekoľkých rokoch od zabudovania. Práca sa zaoberá analýzou vplyvov na koróziu vodovodných systémov v budovách. Koróziu kovov môžeme vo všeobecnosti definovať ako samovoľný proces rozrušovania kovových materiálov následkom redoxnej reakcie kovu s okolitým agresívnym prostredím. Nie je možné ju úplne potlačiť, môžeme len ovplyvniť jej rýchlosť na takú mieru, aby mal výrobok garantované vlastnosti počas požadovanej životnosti. Požadovaná životnosť vodovodného potrubia podľa STN EN 806-2 je 50 rokov. Vplyv na koróziu vodovodného potrubia má kvalita vody, kvalita materiálu, ale aj prevádzkové podmienky. Vo vodovodných potrubiach prebieha elektrochemická korózia spôsobená elektrolytickým prostredím a termodynamickou nestabilitou kovu. Pravdepodobnosť vzniku korózie sa zvyšuje s rastúcou teplotou prúdiacej vody, preto sú najviac postihnuté rozvody teplej vody a cirkulácie, Pri cirkulácii sa navyše pridáva aj riziko vyplývajúce z malej rýchlosti prúdenia vody. V distribučných systémoch vody sa nachádzajú čiastočky korózie a iné mechanické nečistoty. Tieto častice sa usadzujú v miestach systému kde je nízka rýchlosť prúdenia vody, a môžu spôsobiť bodovú koróziu. Poškodenie potrubí býva v takej miere, že je potrebné vymeniť celý systém. Ide najmä o systémy realizované z oceľových pozinkovaných rúr.
Key words:vodovodné potrubie, korózia, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited