Oct 19, 2019   9:54 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Hygienic rooms for persons with lowered moving abilities
Written by (author): Bc. Silvia Kyzeková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Kamila Víchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hygienické miestnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo objasniť základné pojmy z oblasti bezbariérového projektovania, s dôrazom na bezbariérové projektovanie hygienických miestností pre osoby so zníţenou moţnosťou pohybu, priblíţiť súčasnú situáciu a moţnosti tohto projektovania na Slovensku. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje jednu tabuľku a 40 obrázkov. Prvá kapitola je venovaná oboznámeniu sa s bezbariérovým projektovaním, jeho historickým vývojom, ďalej základnými metódami a platnou legislatívou v tejto oblasti.. V ďalšej časti sa charakterizujú všeobecné poţiadavky na bezbariérové prostredie, druhy zdravotného postihnutia a pravidlá plynúce z týchto skutočností. Tretia kapitola sa sústredí na projektovanie hygienických miestností ako záchodové kabínky a kúpeľne. Nasledujúca kapitola pojednáva o výtokových armatúrach, madlách a opierkach, ďalej o moţnostiach prekonávania výškových rozdielov pre postihnutých ľudí. Záverečná kapitola ponúka pohľad na bezbariérové miestnosti ako komplexné celky s vyuţitím názorných príkladov jednotlivých projektov. Výsledkom riešenia danej problematiky je objasnenie nárokov pri projektovaní bezbariérových hygienických miestností, platnej legislatívy a poţiadaviek na toto projektovanie, rovnako ako prezentovanie súčasných moţností pri riešení bezbariérového prostredia na príklade konkrétnych návrhov.
Key words:bezbariérové projektovanie, Zdravotné postihnutie, hygienická miestnosť


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited