Oct 14, 2019   3:54 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation Project of Selected Parts of Sanitary Installations in Polyfunctional Apartment Building
Written by (author): Ing. Vladimíra Kaníková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt vybraných častí ZTI v  bytovom dome s polyfunkciou
Summary:Diplomová práca sa zaoberá spracovaním podkladov pre realizačný projekt vybraných častí zdravotnej techniky v novobudovanom bytovom dome s polyfunkciou. Zásobovanie bytového domu pitnou vodou je zabezpečený z verejného vodovodu. Objekt je na verejný vodovod pripojený navrhovanou vodovodnou prípojkou DN 50 z PE-HD. Rozvody vodovodu v budove sú navrhnuté z materiálu PE-Xa a rozvod požiarneho vodovodu je z pozinkovanej ocele. Navrhnutý vodovod v budove je posúdený z hľadiska hydraulických pomerov v systéme. Teplá voda je pripravovaná v zásobníkovom ohrievači vody. Areálová kanalizácia je riešená ako delená. Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov sú odvedené do verenej kanalizácie kanalizačnou prípojkou DN 150 z PVC-U. Zrážkové odpadové vody z plochej strechy sú odvedené do vsakovacieho systému. Pripájacie a odpadové potrubia sú navrhnuté zo zvukovo izolovaného PP a zvodové potrubia z PVC-U. V bytovom dome sú použité stavebnicové inštalačné systémy.
Key words:vodovod, kanalizácia, prípojka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited