Jul 11, 2020   5:57 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts
     
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Design of sewerage network of town district Komárno - Nová Osada
Written by (author):
Bc. Bálint Néveri
Department:
Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ivana Marko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada
Summary:
Podstatou tejto bakalárskej práce je návrh splaškovej stokovej siete pre územie Komárno – Nová Osada. Dané územie sa nachádza na Žitnom ostrove a je situovaná blízko k vodohospodársky významným tokom Váh a Dunaj. Doteraz sú využívané žumpy a septiky na odvádzanie splaškových vôd, tým pádom podzemná voda je ohrozená znečistením.Vybudovanie kanalizácie na tomto území dobre ovplyvní súčasný stav kvality životného postredia a životnej úrovňe obyvateľstva. Po vybudovaní splaškovej kanalizácie by mali všetky splaškové vody z budov a nehnutelnostý byť napojené na verejnú kanalizáciu. Existujúce žumpy a septiky by mali byť zrušené a vsakovanie znečistenia do podzemných vôd by bolo minimalizované. Bakalárska práca pozostáva z dvoch častí z textovej a výkresovej časti. V textovej časti je riešený postup návrhu, vhodné riešenie pre odkanalizovanie daného územia z technického a ekonomického hľadiska. Vo výkresovej časti sú znázornené graficky všetky technické navrhované riešenia. Výkresová časť je doplnená opisom s technickými detailmi a konkrétnymi riešeniami.
Key words:
čerpacia stanica, tlaková kanalizácia, splašková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited